nr.3 - 2000 Nytt fra referansegruppa i strålevern

Nytt fra referansegruppa i strålevern

Tor Bernt Sunde, Eurocert

Hva er gjort

En 6-manns referansegruppe innen industriell radiografi med en god tverrfaglig og industriell bredde er etablert. Etter snart 12 måneders drift har vi hatt 2 møter, 27.10.99 og 17.02.00.

Vi har deltatt i møte på Stortinget etter initiativ fra Reidun Gravdal (AP) og der kommet med uttalelser til den nye odelstingsproposisjon nr.88,"Om lov om strålevern og bruk av stråling".

Mye er uttalt og skrevet fra medisinen, men lite fra industrien.

Det er derfor å håpe at våre synspunkter/uttalelser blir tatt med i den endelige loven når den en gang måtte komme. Denne saken skal følges opp.

Gruppen skal være et talerør for industrien. Det er ønskelig at problemer og synspunkter meddeles gruppen slik at vi kan ta tak i dette. Når nye lover og bestemmelse planlegges/kommer skal gruppen være våkne og fange dette opp slik at gruppen kan bli med i en tidlig fase der forholdene er enklere å påvirke.

Vi har fått oversendt en strålevernsprosedyre fra Aker Stord til uttalelse. Dette arbeidet er avsluttet og prosedyren returnert.

Planer og målsettinger videre frem

Gruppen skal holde god kontakt spesielt med myndigheter som Statens Strålevern, Direktoratet for Brann og Eksplosjon (DBE), Arbeidstilynet og Oljedirektoratet. Det er naturlig at dette snarest blir gjordt samt at det informeres om gruppens arbeid og målsetninger i media.

Egen informasjonsside gjennom NDT-foreningens hjemmeside.

Det er ønskelig at Statens Strålevern informerer gruppen når det skjer uhell/ havari med radioaktive kilder, slik at vi kan ta lærdom av dette og føre dette videre til industrien.

Vi ønsker å komme i diskusjon med DBE og Strålevernet for å få fjernet kravet om ADR kompetansebevis for inspeksjonen. Vi mener at transportkompetansen som gies på strålevernskurs er tilstrekkelig.

Ref.gruppen skal være med å utarbeide ens regler for kurs og eksaminasjon for godkjente kurssenter innen strålevern.

Oppfordre de andre nordiske NDT-foreningene til etablering av egne referansegrupper i strålevern. Nordisk utveksling kan være både lærerikt og fruktbart.

Gruppa skal videre utarbeide en "mal" for hvordan en "uhellrapport" til Statens Strålevern skal se ut.

Statens Strålevern har ved flere tilfeller kommet med tilbakemeldinger på at rapporter etter havari/uhell med radioaktive kilder er for lite detaljrt og mangler en del nyttig informasjon.

Det er for å bøte på dette gruppa tar initiativ til å lage en "smørbrødliste" til bruk i industrien.

Vi satser på 2 nye møter før årskiftet, det ene i forbindelse med årets Nivå III- seminar.

 

?

 

Bladet distribueres fritt til alle våre medlemmer.