Magnetpulver prøving

 


Metodenavn:Magnetpulver prøving (forkortes MT)

 

 


Måleprinsipp

Emnet magnetiseres (flere metoder) og deretter påføres  prøvingsmidler, samtidig som emnet inspiseres for å bedømme resultatet.
Normalt består prosessen i :
 
- Rengjøring
- Evt. avmagnetisering
- Påføring av kontrastmaling
- Magnetisering av emnet
- Kontroll av feltstyrke
- Påføring av prøvingsmidler
- Inspeksjon
- Rengjøring
- Evt. Avmagnetisering
- Evt. korrosjonsbeskyttelse
                            
Metoden krever krav til lysforhold.

 Bruksområde:

Alle materialer som lar seg magnetisere.

 

 


Detekterer:

Feil i eller rett under overflaten (porer, sprekk mv.)

 

 


Fordeler:

Stor følsomhet for små indikasjoner
Umiddelbart inspeksjonsresultat
Portabelt utstyr

 

 


Begrensninger:

Materialtype (kun ferromagnetiske materialer)
Begrenset inspeksjonsdybde (hovedsakelig overflate feil)
Krever opplæring og erfaring for å gi pålitelige resultater
Overflatebeskaffenhet (max. malings tykkelse:50µ
Referanse – standarder nødvendig for bedømming av resultat

 

 


Nødvendig utstyr:

Åkmagnet ( yoke)
Håndelektroder ( prods)
Magnetiseringsbenk / Spole
Prøvingsmidler (våt / tørt, og sort / fluoriserende)
Krav til lysforhold
Kontroll av feltstyrke

  

 


Stasjonær utrustning:

 Stor inspeksjonshastighet


 

 


Referansestandarder:

Avhenger av krav til følsomhet som kreves i henhold til gitte akseptkriterier.

  

 


Personalutdanning i hht. EN ISO 9712 (kompetanse):

For å kunne gjennomføre et magnetpulver prøving på en god og sikker måte, kreves opplæring og sertifisering innen metoden. Gjeldende standard for sertifisering i Norge er NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Det finnes også andre sertifiseringsordninger i verden for øvrig. Nasjonalt stilles ofte kravet til kompetanse og sertifisering etter gjeldene standard NS-EN ISO 9712 / Nordtest. Andre sertifiseringsordninger kan ofte ikke enkelt konverteres til NS-EN ISO 9712 / Nordtest

 
Teoretisk utdanning:

- Nivå 1 :      16 timer
- Nivå 1-2 :   24 timer

Praktisk erfaring:

- Nivå 1:         1 Mnd
- Nivå 2:         3 mnd

 


HMS:

Verneutstyr benyttes (briller,hansker etc.
Videre kan det ytre miljø være nødvendig å beskytte med oppsamling av pulver og væskene.

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no