Om oss / Medlemskap

Medlemskap

Stemmerett

Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer.
Medlemsskapet er personlig.
Medlemskap i Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving koster
kr. 500,- pr år

Hvert medlem har 1 stemme. Medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt. Det er ikke tillatt og møte med mer enn 3 fullmakter.

Valgkomitè

Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer. Blant valgkomitèens medlemmer velger valgkomitèen sin leder. Valgkomitèen velges på årsmøtet. Medlemmene velges for 3 år. Hvert år er 1 medlem til valgkomitèen på valg.

Valgkomitèen skal til årsmøtet fremme forslag om president, 3 styremedlemmer, revisor og 1 medlem til kontrollutvalget.

Årsmøte

Årsmøtet avholdes årlig. Dato besluttes av styret. Innkallelse til årsmøtet, bilagt saksliste, skal sendes til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 6 uker før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:

 • Årsberetning- Regnskap
  Budsjett- Valg av president, 3 styremedlemmer, 1 medlem av valgkomitèen og revisor
 • Fastsettelse av årskontigent
 • Andre saker som er nevnt i innkallelsen
 • Styret bestemmer tid og sted for neste årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter styrets beslutning eller etter skriftlig forlangende av minst 15 medlemmer.Innkallelse bilagt saksliste, skal sendes medlemmene senest 4 uker før ekstraordinært årsmøte.

Æresmedlemmer

Medlemmer som på en fortjenestefull måte har tjent foreningen, kan utnevnes av styret til æresmedlem.
Dette innebærer:

 • Gratis medlemskap
 • Livsvarig æresmedlemskap
 • Æresmedlemmer har stemmerett
 • Pensjonistordning


Alle som har vært medlem i mer enn 15 år ved oppnådd pensjonsalder kan oppnå gratis medlemskap i foreningen. Dette innebærer:

 • Medlemmet må selv gjøre sekretariatet kjent med at de fyller vilkårene for pensjonistmedlemskap
 • Pensjonistmedlemskapet må fornyes hvert år
 • Pensjonistmedlemmer har stemmerett

7. Valgkomitè

Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer. Blant valgkomitèens medlemmer velger valgkomitèen sin leder.

Valgkomitèen velges på årsmøtet. Medlemmene velges for 3 år. Hvert år er 1 medlem til valgkomitèen på valg.

Valgkomitèen skal til årsmøtet fremme forslag om president, 3 styremedlemmer, revisor og 1 medlem til kontrollutvalget.

8. Årsmøte

Årsmøtet avholdes årlig. Dato besluttes av styret. Innkallelse til årsmøtet, bilagt saksliste, skal sendes til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet.Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 6 uker før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
Årsberetning- Regnskap
Budsjett- Valg av president, 3 styremedlemmer, 1 medlem av valgkomitèen og revisor.
Fastsettelse av årskontigent
Andre saker som er nevnt i innkallelsen
Styret bestemmer tid og sted for neste årsmøte.

9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter styrets beslutning eller etter skriftlig forlangende av minst 15 medlemmer.

Innkallelse bilagt saksliste, skal sendes medlemmene senest 4 uker før ekstraordinært årsmøte.

10. Endring av vedtekter

Forslag om endring av vedtekter skal innen 15.januar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at disse behandles på første årsmøtet.

For endring av vedtekter kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

11. Foreningens oppløsning

Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for endring av vedtekter ( punkt nr. 10), men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste årsmøte, eller ved uravstemming.Ved uravstemning må en beslutning om oppløsning, for å være gyldig, vedtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Disponering av foreningens eventuelle midler ved oppløsning bestemmes av årsmøtet.

Hvordan bli medlem?

Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer. For å nå alle medlemmer hurtigst mulig, er det besluttet å ha bare personlig medlemmer. Disse betaler en meget lav årskontigent. Dette betinger at alle arrangementer og de øvrige og øvrig aktivitet er selvfinansierende.

Innmeldingsskjema fåes hos foreningens sekretariat.
Utfylt innmeldingsskjema sendes foreningens styre ved sekretariatet.