Om oss / Vedtekter

Vedtekter

Vedtatt på konstituerende møte 11.april 1972
Revidert 29. Mai 1988
Revidert 13. Juni 1993
Revidert 10. Juni 2007
Revidert 30. Mai 2010
Revidert 29. Mai 2011

1. Navn

Foreningens navn er Norsk Forening for Ikke-destruktiv Prøving med forkortelsen NDT-foreningen.

2. Formål

Foreningens formål er :
å tjene som forum for informasjon og diskusjon om ikke-destruktiv prøving, blant annet ved å arrangere konferanser, utstillinger, kurs, foredrag og studiebesøk.

Å arbeide for en faglig utvikling innen feltet ikke-destruktiv prøving blant annet ved og initiere virksomhet på områdene opplæring og forskning, og ved å fremme samarbeid mellom foreninger, institusjoner, bedrifter og andre som er interessert i feltet ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede områder.

4. Medlemskap

Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer. Medlemsskapet er personlig. Innmeldingsskjema sendes sekretariatet.

Medlemskapet skal sies opp skriftlig.Medlemmer som opptrer uetisk i sitt arbeid eller som på annen måte vanærer NDT faget eller foreningens omdømme kan ekskluderes fra foreningen. Vedtak om ekskludering kan gjøres etter høring av alle involverte parter og avgjørelse må fattes av et fulltallig og enstemmig styre. Vedtak om ekskludering kan klages inn for kontrollutvalget valgt av årsmøtet.

Æresmedlemmer:
Medlemmer som på en fortjenestefull måte har tjent foreningen, kan utnevnes av styret til æresmedlem. Dette innebærer:
Gratis medlemskap-
Livsvarig æresmedlemskap
Æresmedlemmer har stemmerett
Pensjonistordning

Alle som har vært medlem i mer enn 15 år ved oppnådd pensjonsalder kan oppnå gratis medlemskap i foreningen. Dette innebærer:
Medlemmet må selv gjøre sekretariatet kjent med at de fyller vilkårene for pensjonistmedlemskap
Pensjonistmedlemskapet må fornyes hvert år
Pensjonistmedlemmer har stemmerett

5. Stemmerett

Hvert medlem har 1 stemme. Medlemmer kan avgi stemme ved personlig fremmøte eller ved skriftlig fullmakt. Det er ikke tillatt og møte med mer enn 3 fullmakter.

6. Styret

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er samlet (presidenten eller stedfortreder har dobbelt stemme ved stemmelikhet). Styret velges på årsmøte. Presidenten velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Hvert år er 3 styremedlemmer på valg. Blant styrets medlemmer velges visepresident for 1 år.

7. Valgkomitè

Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer. Blant valgkomitèens medlemmer velger valgkomitèen sin leder.

Valgkomitèen velges på årsmøtet. Medlemmene velges for 3 år. Hvert år er 1 medlem til valgkomitèen på valg.

Valgkomitèen skal til årsmøtet fremme forslag om president, 3 styremedlemmer, revisor og 1 medlem til kontrollutvalget.

8. Årsmøte

Årsmøtet avholdes årlig. Dato besluttes av styret. Innkallelse til årsmøtet, bilagt saksliste, skal sendes til medlemmene senest 4 uker før årsmøtet.Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest 6 uker før årsmøtet.

På årsmøtet behandles:
Årsberetning- Regnskap
Budsjett- Valg av president, 3 styremedlemmer, 1 medlem av valgkomitèen og revisor.
Fastsettelse av årskontigent
Andre saker som er nevnt i innkallelsen
Styret bestemmer tid og sted for neste årsmøte.

9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles etter styrets beslutning eller etter skriftlig forlangende av minst 15 medlemmer.

Innkallelse bilagt saksliste, skal sendes medlemmene senest 4 uker før ekstraordinært årsmøte.

10. Endring av vedtekter

Forslag om endring av vedtekter skal innen 15.januar sendes skriftlig til styret, som kunngjør forslagene for medlemmene og sørger for at disse behandles på første årsmøtet.

For endring av vedtekter kreves at minst 2/3 av de avgitte stemmer er for forslaget.

11. Foreningens oppløsning

Spørsmål om eventuell oppløsning av foreningen behandles etter reglene for endring av vedtekter ( punkt nr. 10), men med skriftlig avstemming. En beslutning om oppløsning må, for å være gyldig, gjentas på neste årsmøte, eller ved uravstemming.Ved uravstemning må en beslutning om oppløsning, for å være gyldig, vedtas av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Disponering av foreningens eventuelle midler ved oppløsning bestemmes av årsmøtet.

Hvordan bli medlem?

Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer. For å nå alle medlemmer hurtigst mulig, er det besluttet å ha bare personlig medlemmer. Disse betaler en meget lav årskontigent. Dette betinger at alle arrangementer og de øvrige og øvrig aktivitet er selvfinansierende.

Innmeldingsskjema fåes hos foreningens sekretariat.
Utfylt innmeldingsskjema sendes foreningens styre ved sekretariatet.