Om oss / Organisasjonen

Organisasjonen

Foreningen ledes av et styre valgt på årsmøtet. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

Styret

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er samlet (presidenten eller stedfortreder har dobbelt stemme ved stemmelikhet).

Styret velges på årsmøte. Presidenten velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Hvert år er 3 styremedlemmer på valg. Blant styrets medlemmer velges visepresident for 1 år.

Rune Kristiansen

President​

Håvard Sletvold

Vice President

Ståle von Krogh

Styremedlem

Veronica Kristin Werring

Styremedlem

Ben Gunnar Gundersen

Styremedlem

Tor Harry Fauske

Styremedlem

Valgkomitè

Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer. Blant valgkomitèens medlemmer velger valgkomitèen sin leder. Valgkomitèen velges på årsmøtet. Medlemmene velges for 3 år. Hvert år er 1 medlem til valgkomitèen på valg.

Valgkomitèen skal til årsmøtet fremme forslag om president, 3 styremedlemmer, revisor og 1 medlem til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget

I forbindelse med årsmøte 2010 ble det besluttet å opprette et etisk råd. Det ble valgt 3 medlemmer til det etiske utvalget av årsmøtet.

I forbindelse med årsmøte 2011, ble det besluttet å legge ned Etisk råd og erstatte det med et Kontrollutvalg.
Representantene for kontrollutvalget velges for 3 år.

Følgende personer er valgt som representanter til kontrollutvalget:

Redaktører

Kristin Johanne Haug

Sekretariat

Hvordan bli medlem?

Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer. For å nå alle medlemmer hurtigst mulig, er det besluttet å ha bare personlig medlemmer. Disse betaler en meget lav årskontigent. Dette betinger at alle arrangementer og de øvrige og øvrig aktivitet er selvfinansierende.

Innmeldingsskjema fåes hos foreningens sekretariat.
Utfylt innmeldingsskjema sendes foreningens styre ved sekretariatet.