Om oss / Organisasjonen

Organisasjonen

Foreningen ledes av et styre valgt på årsmøtet. Foreningens høyeste myndighet er årsmøtet.

Styret

Foreningens styre skal bestå av 7 medlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er samlet (presidenten eller stedfortreder har dobbelt stemme ved stemmelikhet).

Styret velges på årsmøte. Presidenten velges for 1 år, styremedlemmer for 2 år. Hvert år er 3 styremedlemmer på valg. Blant styrets medlemmer velges visepresident for 1 år.

Rune Kristiansen

President​

Håvard Sletvold

Vice President

Veronica Kristin Werring

Styremedlem

Ben Gunnar Gundersen

Styremedlem

Tor Harry Fauske

Styremedlem

Valgkomitè

Valgkomitèen skal bestå av 3 medlemmer. Blant valgkomitèens medlemmer velger valgkomitèen sin leder. Valgkomitèen velges på årsmøtet. Medlemmene velges for 3 år. Hvert år er 1 medlem til valgkomitèen på valg.

Valgkomitèen skal til årsmøtet fremme forslag om president, 3 styremedlemmer, revisor og 1 medlem til kontrollutvalget.

Kontrollutvalget

I forbindelse med årsmøte 2010 ble det besluttet å opprette et etisk råd. Det ble valgt 3 medlemmer til det etiske utvalget av årsmøtet.

I forbindelse med årsmøte 2011, ble det besluttet å legge ned Etisk råd og erstatte det med et Kontrollutvalg.
Representantene for kontrollutvalget velges for 3 år.

Følgende personer er valgt som representanter til kontrollutvalget:

Redaktører

Sekretariat

Hvordan bli medlem?

Personer som er interessert i ikke-destruktiv prøving eller tilgrensede fagområder kan bli medlemmer. For å nå alle medlemmer hurtigst mulig, er det besluttet å ha bare personlig medlemmer. Disse betaler en meget lav årskontigent. Dette betinger at alle arrangementer og de øvrige og øvrig aktivitet er selvfinansierende.

Innmelding skjer direkte via nettsiden