Referansegrupper

NDT foreningen ser det som en av sine hovedoppgaver å fremme NDT og tilhørende aktuelle områder som naturlig hører inn under NDT.

Til hjelp i dette er det opprettet referansegrupper med gitte mandater. Deltagere i referansegruppene er valgt ut av foreningens medlemmer.  


Strålevern

Referansegruppe ”Strålevern” ble opprettet for å holde god kontakt med myndigheter som Statens Strålevern, Direktoratet for brann og El. tilsyn, Arbeidstilsynet og Oljedirektoratet.

Referansegruppen har vært nedlagt en periode men vil nå ta opp igjen aktiviteten, mer informasjon om dette vil komme.


Nedlasting av skjemaer:

NDT krav til underleverandører
(Hjelpeskjema som benyttes sammen øvrig bedriftsrelevant dokumentasjon i forbindelse med revisjoner av underleverandører)

Innledning til bruk av sjekklister
Skjema for uhellsrapportering
Skjema for Gamma redningsaksjon

 


Standardisering

Gruppen for standardisering:

Kay Widar Johnsen
e-post:
Kay.Widar.Johnsen@dnv.com  Tlf. 38 12 78 00

Terje Gran
e-post: Terje.Gran@dnv.com  Mob. 975 10 815

Arve Hovland
e-post:
arve.hovland@worleyparson.com  Tlf. 51 53 54 84  Mob. 906 76 013


   


Status NDT fag

Referansegruppe ”Heve status på NDT-Faget” ble opprettet på Nivå III seminaret 7 november 2001.

Under seminaret ble det vist en stor interesse for temaet ”Profilering av NDT faget” og arbeidsgruppene og debatten på seminaret viste tydelig at NDT-miljøet ikke er fornøyd med den status NDT-Faget har i dag.
Det er også enighet om at det må jobbes målbevisst for å få til en statusheving for NDT-Faget.

Referansegruppen er nå nedlagt.

Statusrapporter:

11.06.2002 Presentasjon av spørreundersøkelsen 2002

15.04.2002 Statusrapport

  


Akkreditering

Utgangspunktet for å starte referansegruppen var å kartlegge hvilke alternativer som forelå. Videre kartlegge omfang og kostnad ved forskjellige løsninger, basert på krav i trykkbeholderdirektivet, og ut fra dette utarbeide en veiledning for NDT personell.

Slik det kommer frem i statusrapport av 30.11.2001 er det ikke noe krav om akkreditering i trykkbeholderdirektivet, og vi får en litt annen vinkling på dette.

Det er, hva tenker/praktiserer myndigheter og resten av Europa og våre kunder om akkreditering. Hvordan sikre at vi er føre var mot eventuelle krav i framtida, slik at vi er forberedt og får en rimelig rettferdighet opp i dette når et krav eventuelt kommer.

Statusrapport 15.04.2002

Statusrapport 30.11.2001

Design: Dots.no | CMS: Makeweb.no